P.A.C.E. – Peace and Conflict Education je projekt regionalnog karaktera koji Youth for Peace implementira u saradnji s Balkans Let's Get Up! Organizacijom iz Srbije te Udehtim i Lire iz Albanije. Realizaciju projekta podržali su Regional Youth Cooperation Office – RYCO te Europska Unija.

Ciljevi projekta su:

  1. Izgradnja kapaciteta omladinskih radnika i organizacija civilnog društva u oblasti izgradnje mira i pomirenja, sa naglaskom na izgradnju kapaciteta za efektivnu implementaciju sadržaja i vrijednosti mirovnog obrazovanja
  2. Stvaranje atmosfere u kojoj se mladi mogu okupiti te proći kroz transformativno iskustvo dijaloga i razumijevanja „druge strane“

Projekt se implementira u periodu od 7 mjeseci u kome će se organizirati dva treninga za trenere u oblasti mirovnog obrazovanja u Srbiji te Bosni i Hercegovini kao razmjena mladih u Albaniji. Pored toga kao jedan od outputa projekta predviđeno je i kreiranje priručnika za trenere koji će se ticati mirovnog obrazovanja sa posebnim fokusom na Zapadni Balkan.